PRIVACYVERKLARING

 

   

   

   

    

        

 

      

 

©compudiatech,

In opdracht van: Christelijk Mannenkoor Appingedam

23 maart 2023

Christe lijk Mannenkoor Appingedam
Home.
Dirigent.
Contacten.
Agenda.
Koor Nieuws.
Uitnodigen.
Foto's.
Cd's/Dvd.
Gastenboek.
Links.
Home.
Dirigent.
Contacten.
Agenda.
Koor Nieuws.
Uitnodigen.
Foto's.
Cd's/Dvd.
Gastenboek.
Links.

 

 

AVG Privacyverklaring

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Het koor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de regel betekent dit dat na opzegging van het lidmaatschap de persoonsgegevens worden verwijderd (mits de contributie volledig is voldaan).

Delen van persoonsgegevens met derden.

Het koor verkoopt en verstrekt uw gegevens niet aan derden.

 

Cookies of vergelijkbare technieken.

De website van het koor gebruikt geen cookies. Mocht dat in de toekomst wel gebeuren dan worden cookies gebruikt met een puur technische functionaliteit, d.w.z. dat deze ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U hebt recht op inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking (of een deel hiervan) van uw persoonsgegevens door het koor. Ook heeft u het recht om de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Het koor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via cma.secr@gmail.com

Komen wij er samen niet uit dan is dat erg vervelend. Maar u heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Datalekken melden wij zelf ook direct bij deze instatie

 Verwerking van persoonsgegevens van leden.

  Persoonsgegevens van leden worden door het koor verwerkt ten behoeve van de volgende    doelstelling(en):

 

 -administratieve doeleinden (ledenadministratie);

 -communicatie over de vereniging en/of uitnodigingen.

 

  Hiervoor verwerkt het koor op basis van een door het koorlid ondertekende toestemmingsformulier - de    navolgende gegevens:

 

 -   voor- en achternaam;

 -   geboortedatum;

 -   adres, postcode en woonplaats;

 -   e-mail adres;

 -   telefoonnummer (vast en/of mobiel);

 -   ingangsdatum lidmaatschap;

 -   toestemming gebruik persoonsgegevens;

 -   toestemming gebruik beeldmateriaal.

  *Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met hetdoel waarvoor deze zijn verstrekt;        

    deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

  *de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn      voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  *vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij de gegevens nodig hebben voor de verwerking van         uw persoonsgegevens;

  *passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw         persoonsgegevens gewaarborgd is;

  *geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de          doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  *op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze         respecteren.

  Het Christelijk Mannenkoor Appingedam hecht veel waarde aan de bescherming van uw    persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over    hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met    persoonsgegevens. Het koor houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,    waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder    geval: