©compudiatech  , Scheemda

Hosted by: Argeweb | In opdracht van: Christelijk Mannenkoor Appingedam

14 mei 2024

 

Christelijk Mannenkoor Appingedam
Home.
Dirigent.
Contacten.
Agenda.
Uitnodigen.
Nieuws.
Foto's.
Cd's/Dvd.
Gastenboek.
Links.
Home.
Dirigent.
Contacten.
Agenda.
Uitnodigen.
Nieuws.
Foto's.
Cd's/Dvd.
Gastenboek.
Links.


I

                                                           
 .

 

Koor AVG
Het Christelijk Mannenkoor Appingedam hecht veel waarde aan de bescherming van uw    
persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven
Over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met    
persoonsgegevens. Het koor houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,    
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder    
geval:
*Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met hetdoel waarvoor deze zijn verstrekt;        
  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 *de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn      
   voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 *vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij de gegevens nodig hebben voor de verwerking van         
   uw persoonsgegevens;
 *passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw         
   persoonsgegevens gewaarborgd is;
 *geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de          
   doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 *op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze         
   respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van leden.
 Persoonsgegevens van leden worden door het koor verwerkt ten behoeve van de volgende    
 doelstelling(en):
-administratieve doeleinden (ledenadministratie);
-communicatie over de vereniging en/of uitnodigingen.

 Hiervoor verwerkt het koor op basis van een door het koorlid ondertekende toestemmingsformulier -
 de navolgende gegevens:

-   voor- en achternaam;
-   geboortedatum;
-   adres, postcode en woonplaats;
-   e-mail adres;
-   telefoonnummer (vast en/of mobiel);
-   ingangsdatum lidmaatschap;
-   toestemming gebruik persoonsgegevens;
-   toestemming gebruik beeldmateriaal. 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?Het koor bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. In de regel betekent dit dat na opzegging van het lidmaatschap de persoonsgegevens worden verwijderd (mits de contributie volledig is voldaan).

Delen van persoonsgegevens met derden

Het koor verkoopt en verstrekt jouw gegevens niet aan derden.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

De website van het koor gebruikt geen cookies. Mocht dat in de toekomst wel gebeuren dan worden cookies gebruikt met een puur technische functionaliteit, d.w.z. dat deze ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op inzage, aanpassing of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking (of een deel hiervan) van jouw persoonsgegevens door het koor. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het koor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw  egevens niet goed beveilicmagd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via  

 

Komen wij er samen niet uit dan is dat erg vervelend. Maar je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Datalekken melden wij zelf ook direct bij deze instantie.

 

 

 

 

Cma.secr@gmail.com